06 خرداد 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
یکشنبه, 26 دی 1400 ساعت 15:25

تاثیر رشته فعالیتهای صنعتی و معدنی از تحرک در بخش ساختمان

بخش مسکن یکی از بخش‌های با پتانسیل بالا جهت تحرک بخشی رشد اقتصادی کشور است. مطالعات نشان می‌دهد که تحریک بخش مسکن می‌تواند موجب تحرک (حداقل در کوتاه مدت) کل اقتصاد کشورشود، زیرا بخش مسکن پیوند پیشین و پسین زیادی با رشته فعالیتهای صنعتی دارد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، کارشناسان معتقدند که دوره‌های رونق و رکود بخش ساختمان مستقیماً به رونق و رکود بخش زیادی از صنایع کشور می‌انجامد. اینکه این ادعا درست است یا خیر، هدفی است که این گزارش دنبال می‌کند.

سوال اصلی: آیا با تحریک بخش ساختمان، رشد بخش صنعت و معدن را میتوان انتظار داشت؟ در صورت پاسخ مثبت بخشهای پیشرو صنعتی کدامند؟

برای پاسخ به این سوال باید پاسخ سوالات فرعی زیر را به دست آورد:

آیا همبستگی میان رشد صنعت و معدن و رشد بخش ساختمان وجود دارد؟ رابطه کوتاه مدت و یا بلندمدت و یا هر دو؟

در صورت وجود همبستگی، با تحریک بخش ساختمان،کدام بخشهای صنعتی بیشترین رشد تقاضا را خواهند داشت؟

برای مطالعه بیشتر به سایت itsr.ir مراجعه فرمایید.