30 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

افزایش چشمگیر صادرات ایران به کشورهای منطقه

براساس آمارهای گمرک در 9 ماهه نخست سال جاری صادرات ایران به کشورهای منطقه به 62 میلیون و 75 هزار تن به ارزش 25 میلیارد و 130 میلیون دلار رسیده است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم توسعه دیپلماسی اقتصادی و افزایش تجارت با کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفت به طوری که آمارها حاکی از آن است که تراز تجاری ایران با بسیاری از این کشورها افزایش مثبتی را تجربه کرده است و شاهد افزایش ارزآوری از این طریق هستیم.

به طوری که آمارهای گمرک در 9 ماهه نخست سال جاری نشان می دهد صادرات ایران به کشورهای منطقه به 62 میلیون و 75 هزار تن به ارزش 25 میلیارد و 130 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها 58 میلیون و 693 هزار تن به ارزش 19 میلیارد و 312 میلیون دلار بود که این میزان گویا آن است که صادرات به 17 کشور همسایه به لحاظ ارزشی با رشد 30 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 6 درصدی روبرو بوده است.

آمارهای گمرک در 9 ماهه نخست سال جاری گویا آن است که طی این مدت 23 میلیون و 496 هزار تن کالا به ارزش 8 میلیارد و 631 میلیون دلار به عراق صادر شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی در سال گذشته ارزش صادرات ایران به عراق به 6 میلیارد و 938 میلیون دلار رسیده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به عراق به لحاظ ارزشی با رشد 24 درصدی مواجه بوده است.

همچنین صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه طی 9 ماه نخست سال جاری به 12 میلیون و 673 هزار تن به ارزش 6 میلیارد و 411 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 11 میلیون و 816 هزار تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 246 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه به لحاظ ارزشی با رشد 51 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 7 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای امارات متحده عربی نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 8 میلیون و 831 هزار تن به ارزش 4 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 8 میلیون و 264 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیارد و 367 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به امارات متحده عربی به لحاظ ارزشی با رشد 37 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 7 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان طی 9 ماه نخست سال جاری به 2 میلیون و 596 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 251 میلیون دلار رسیده است.

صادرات کالاهای ایرانی به پاکستان نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 2 میلیون و 543 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 47 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 2 میلیون و 254 هزار تن کالا به ارزش 945 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به پاکستان به لحاظ ارزشی با رشد 11 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 13 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به عمان نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 2 میلیون و518 هزار تن به ارزش 869 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی یک میلیون و 566 هزار تن کالا به ارزش 492 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به عمان به لحاظ ارزشی با رشد 77 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 61 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به روسیه طی 9 ماه نخست سال جاری به یک میلیون و 75 هزار تن به ارزش 563 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 852 هزار تن کالا به ارزش 445 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به روسیه به لحاظ ارزشی با رشد 27 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 26 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای آذربایجان طی 9 ماه نخست سال جاری به 586 هزار تن به ارزش 376 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته 306 میلیون دلار کالا به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به آذربایجان به لحاظ ارزشی با رشد 23 درصدی مواجه شده است

صادرات کالاهای ایرانی به ارمنستان نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 984 هزار تن به ارزش 351 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 869 هزار تن کالا به ارزش 244 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به ارمنستان به لحاظ ارزشی با رشد 44 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 13 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به ترکمنستان نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به یک میلیون و 35 هزار تن به ارزش 350 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی یک میلیون و 42 هزار تن کالا به ارزش 250 میلیون دلار به ترکمنستان به لحاظ ارزشی با رشد 40 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به سوریه نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 123 هزار تن به ارزش 184 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 104 هزار تن کالا به ارزش 165 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به سوریه به لحاظ ارزشی با رشد 12 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 18 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به کویت نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 4 میلیون و 365 هزار تن به ارزش 165 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 2 میلیون و 543 هزار تن کالا به ارزش 114 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به کویت به لحاظ ارزشی با رشد 45 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 75 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به قزاقستان نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 392 هزار تن به ارزش 140 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 381 هزار تن کالا به ارزش 139 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به قزاقستان به لحاظ ارزشی با رشد 1 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 3 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به قطر نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 783 هزار تن به ارزش 104 میلیون دلار رسیده است.

همچنین صادرات کالاهای ایرانی به قرقیزستان طی 9 ماه نخست سال جاری به 44 هزار تن به ارزش 56 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 35 هزار تن کالا به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به قرقیزستان به لحاظ وزنی با رشد 25 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به لبنان نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 14 هزار تن به ارزش 20 میلیون دلار رسیده است، از طرف دیگر

صادرات کالاهای ایرانی به بلاروس نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 17 هزار تن به ارزش 12 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی تنها 8 هزار تن کالا به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به بلاروس به لحاظ وزنی با رشد 130 درصدی مواجه شده است.

رشد 17 درصدی صادرات‌ استان تهران در 9 ماهه امسال‌

مدیرکل سازمان صمت استان تهران گفت: صادرات از استان تهران در 9 ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد رشد داشته است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، محمود سیجانی امروز در «مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال 1400»، اظهار داشت: یکی از اهداف ما از برگزاری چنین مراسمی بیان مشکلات است، صادرکنندگان ما در جنگ اقتصادی در شرایطی سختی به سر می برند.

مدیرکل سازمان صمت استان تهران افزود: در استان تهران حوزه صادرات و تجارت خارجی را در قالب کارگروه تجارت غیرنفتی پیگیری می‌کنیم و در این کارگروه به دنبال آن هستیم که بالقوه ها را به بالفعل تبدیل کنیم و شاید مهمترین برنامه در این بخش افزایش صادرات استان باشد.

وی اظهار داشت: براساس آخرین آمار در 9 ماهه، صادرات استان رشد 17 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. از گمرکات استان تهران در این مدت نزدیک 950 میلیون دلار صادرات انجام شده است.

سیجانی با اشاره به پتانسیل‌های شهرستان‌ها در رابطه با صادرات بیان داشت: با توجه به این پتانسیل ها لازم است پایانه‌های صادراتی در استان ها تشکیل شود تا صادرات از استان ها تسهیل شود.

مدیرکل سازمان صمت استان تهران افزود: موضوع دیگری در استان تهران در حمایت از صادرات به آن می پردازیم حمایت از واحدهایی که دارای پتانسیل صادرات هستند و لذا در این زمینه به واحدهای دانش بنیان صادراتی نیز توجه ویژه ای داریم.

وی افزود: همچنین از واحدهای تولیدی صادراتی که ارزش افزوده بیشتری دارند حمایت از آنها در اولویت قرار دارد.

سیجانی در ادامه به چند چالش حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های ما تعهدات ارز و پیمان سپاری است، یکی از دغدغه های مهم تجارت خارجی رفع تعهدات ارزی است و باید در این زمینه هموار سازی انجام شود.

وی بیان داشت: تامین نقدینگی واحدهای تولیدی هم بسیار مهم است و گرانی ارز و مشکلات دیگر مشکلاتی را برای واحدهای صادراتی ما ایجاد کرده است.

سیجانی بیان داشت: جابه‌جایی کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی نیز موجب نارضایتی صادرکنندگان شده است زیرا وظیفه این کمیته به این صورت بود که واحدهایی که در بخش تعهد ارزی مشکل داشتند در کارگروه اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت مشکلاتشان برطرف می شد اما ارتباط گیری در بانک مرکزی در این خصوص سخت تر است.

صادرات یک میلیارد و 94 میلیون دلاری ایران به قاره آفریقا

قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا از تجارت یک میلیارد و 170 میلیون دلاری ایران با کشورهای آفریقایی از ابتدای سال تا دهم دی ماه خبر داد که 93.5 درصد از این میزان تجارت ، سهم صادرات ایران به 44 کشور آفریقایی بود.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا؛ سید روح اله لطیفی ، سخنگو و قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا در خصوص تجارت با قاره آفریقا اظهار داشت: از ابتدای سال تا دهم دی ماه ، دو میلیون و 290 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 169 میلیون و 360 هزار و 384 دلار بین ایران و کشورهای آفریقایی تبادل شد که دو میلیون و 209 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 93 میلیون و 875 هزار و 996 دلار سهم صادرات ایران به 44 کشور آفریقایی و 80 هزار و 567 تن کالا به ارزش 75 میلیون و 484 هزار و 388 دلار نیز سهم واردات ایران از 22 کشور آفریقایی به ایران بود .

وی افزود: 96.5 درصد وزن و 93.5 درصد ارزش تجارت ایران با قاره آفریقا صادرات کالای غیر نفتی ایرانی بوده و 3.5 درصد وزن و 6.5 درصد ارزش نیز مربوط به واردات کالا از آفریقا به ایران بوده است.

لطیفی در خصوص مقاصد صادراتی ایران در قاره آفریقا گفت: آفریقای جنوبی با خرید 281 میلیون و 618 هزار دلار و سهم 26 درصدی ، موزامبیک با 189 میلیون و 178 هزار دلار و سهم 17 درصدی، غنا با 144 میلیون و 112 هزار دلار و سهم 13 درصدی، سودان با 141 میلیون و 542 هزار دلار و یهم 13 درصدی و نیجریه با 129 میلیون و 57 هزار دلار و سهم 12 درصدی ، پنج مقصد اول صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به آفریقا از ابتدای سال تا دهم دی بودند که این میزان 75 درصد وزن و 80 درصد ارزش صادرات ایران به آفریقا را به خود اختصاص دادند.

وی افزود : کنیا، ساحل عاج، زیمباوه، زامبیا، اوگاندا، تانزانیا، ترینیداد و توباگو، تونس، توگو، چاد، سومالی، سنگال، سیرآلئون، سیشل، رواندا، نیجر، موریس، موریتانی، مالی، ماداگاسکار، مراکش، لیبی ، کومور، گواتمالا، گینه، گابن، اتیوپی، مصر، الجزایر، جیبوتی، کامرون، کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، بوتساوانا، برونئی، بنین، بروندی، بورکینافاسو و آنگولا سایر مقاصد صادراتی کالای ایرانی به آفریقا در این مدت بودند.

سخنگو و قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا در خصوص کشورهای آفریقایی فروشنده به کالا اظهار داشتت: تانزانیا با فروش 49 هزار و 866 تن کالا به ارزش 19 میلیون و 560 هزار دلار (62 درصد وزن و 26 درصد ارزش کل واردات) ، کنیا با 14 میلیون و 795 هزار دلار سهم 20 درصدی از کل واردات، آفریقای جنوبی با 11 میلیون و 498 هزار دلار و سهم 15 درصدی ، غنا با 6 میلیون و 560 هزار دلار و سهم 9 درصدی و سیشل با 6 میلیون و 10 هزار دلاری و سهم 8 درصدی ، پنج کشورنخست آفریقایی فروش کالابه ایران در این مدت بودند که جمعا 81 درصد وزن و 78 درصد ارزش واردات کالا از آفریقا را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: آفریقای مرکزی، کنگو ، ساحل عاج، کامرون، مصر، اتیوپی، مراکش، ماداگاسکار، موریس، مالاوی، رواندا، سودان، سوازیلند،تونس، اوگاندا، زیمباوه و زامبیا نیز از دیگر کشورهای آفریقایی تامین کننده کالا برای ایران در این مدت بودند.لطیفی در پایان گفت: با سیاست چند جانبه گرایی و توجه به بازارهای جدید به ویژه کشورهای منطقه ، آسیا و آفریقا در دولت سیزدهم و فعال تر شدن بخش خصوصی ایران و کشورهای مقصد، روابط تجاری ایران با کشورهای آفریقایی به سرعت در مسیر رشد قرار گرفته است.

صادرات حوزه مس حدود 5 برابر افزایش می‌یابد

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: برای جبران عقب ماندگی‌ها در حوزه مس، 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام و موجب می‌شود که صادرات در این حوزه از حدود یک و هفت دهم میلیارد کنونی به بیش از 10 میلیارد دلار در 5 سال آینده افزایش یابد.

به گزارش جهان معدن به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا فاطمی امین در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صداوسیما افزود: هم اکنون حدود 280 هزار تن تولید کاتد مس داریم که بنا داریم این میزان را به بالای یک میلیون تن برسانیم برای رسیدن به این هدف هم برنامه افزایش 750 هزار تنی تولید را از تابستان امسال آغاز کردیم که 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و تا سال 1406 به تدریج به بهره برداری می‌رسد.

وی اضافه کرد: یکی از عوامل عقب ماندگی حوزه معدن، بحث اکتشاف است که با وجود ذخایر بسیار زیاد در کشور، اما اکتشاف به اندازه کافی انجام نشده است که در این باره از مهر 1400 اکتشافات جدید از استان خراسان جنوبی آغاز شد و دربقیه استان‌ها نیز در حال انجام است.

فاطمی امین گفت: عقب افتادگی دیگر در این حوزه درباره ماشین آلات است که با رشد تولید داخل و تجهیز معادن در حال جبران آن هستیم.

وزیر صمت ادامه داد: یکی دیگر از عقب افتادگی‌ها در حوزه معدن این است که به اولویت‌های معدنی توجه کمتری شده است که یکی از این اولویت‌ها موضوع مس، معادن و ذخایر آن است.

فاطمی امین افزود: ایران با دارا بودن یک درصد از جمعیت دنیا بیش از 6 درصد ذخایر مس دنیا را داراست یعنی 6 برابر جمعیت خودمان مس داریم و با اکتشافاتی که تا حالا انجام شده رتبه پنجم در دنیا را کسب کرده ایم که با تداوم کار اکتشاف، این رتبه نیز بهبود خواهد یافت.

وی با بیان اینکه مس از جمله مواد معدنی است که در سال‌های آینده تقاضای آن بیشتر می‌شود افزود: برای تولید هر تن محصول در صنعت مس، حدود 3 هزار دلار هزینه می‌شود در حالیکه ارزش آن در بازار بیش از 8 هزار دلار است و این قیمت هم به دلیل افزایش تقاضا می‌تواند به بیش از 10 هزار دلار افزایش یابد.

وزیر صمت ادامه داد: در این حوزه هم اکنون حدود 28 هزار نفر اشتغال دارند که با برنامه توسعه آن به بیش از 80 هزار نفر افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به طرح توسعه صنایع مس در کشور افزود: آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز پیشنهاد داد که این طرح با قوت ادامه پیدا کند و یکی از تاکیدات هم این بود که مردم را در اجرا و سرمایه گذاری آن سهیم کنیم که این سیاست بسیار درست و اقدام موثری به لحاظ توزیع درآمد و توزیع ثروت در بین مردم است.

برآورد صدور بیش از 9.6 میلیون تن فولاد تا پایان 1401

امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: ایران سال ۲۰۲۲ با صادرات هفت میلیون تن چدن و فولاد خام در مکان شانزدهم بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد جهان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی خبرگزاری صدا و سیما، صباغ افزود: ایران سال ۲۰۲۱ نیز صادرات ۶.۹ میلیون تنی فولاد به ثبت رسانده بود که امسال از این نظر رشد داشته است.

به گفته وی سال ۲۰۲۲، تجارت جهانی فولاد، اُفت ۱۵درصدی داشته و به ۲۸۸ میلیون تن رسیده است.

صباغ افزود: صادرات فولاد ترکیه ۱۶ میلیون تن و ۲.۳ برابر صادرات ایران است که به مقاصد اروپا و شمال آفریقا حمل می‌شود.

وی گفت: صادرات فولاد روسیه از ۳۰ به حدود ۲۰ میلیون تن کاهش یافته و همچنان ۲.۸ برابر ایران است.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو تصریح کرد: صادرات کل زنجیره فولاد از نقطه چدن به شمش فولاد است و شامل محصولات پایین دست همچون نورد، لوله، پروفیل، مفتول و محصولات فلزی می‌شود که برآورد امسال ۹.۶ میلیون تن تا ۱۰ میلیون تن است.

به گفته وی، چین با ۶۷ میلیون تن، ژاپن با ۲۸.۷ میلیون تن، کره‌جنوبی با ۲۳.۲ میلیون تن، روسیه با ۲۰ میلیون تن و آلمان با ۱۹.۵ میلیون تن، پنج صادرکننده بزرگ فولاد در سال ۲۰۲۲ بودند.

رشد صادرات سنگ آهن بندر هدلند

صادرات سنگ آهن از بندر هدلند استرالیا که بزرگترین بندر حمل سنگ آهن این کشور است در ماه نوامبر 9.7 درصد رشد داشته به 47.6 میلیون تن رسید. همچنین در مقایسه با ماه اکتبر نیز رشد 1.5 درصدی داشت.

به گزارش جهان معدن به نقل ازفولاد ایران، این بندر که یکی از بزرگترین بنادر سنگ آهن دنیاست در نوامبر 41.5 میلیون تن معادل 87.3 درصد سنگ آهن به چین صادر کرد که 13.8 درصد رشد سالانه داشت ولی نسبت به ماه قبل 13.3 درصد کمتر شد. قابل ذکر است متوسط قیمت سنگ آهن در ماه نوامبر 21 دلار رشد داشته 101.15 دلار هر تن سی اف آر چین ثبت شد.

صدور فولاد در آبان از یک میلیون تن گذشت

صادرات فولاد ایران در آبان ماه امسال، برای دومین ماه پیاپی از مرز یک میلیون تن گذشت. این رقم همچنین بالاترین سطح تاریخ ماه آبان در صدور این محصول است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، در ماه آبان سال جاری تناژ صادرات انواع فولاد به بیش از یک میلیون و 144 تن رسید که از ارزشی معادل 568 میلیون دلار برخوردار است.

از سوی دیگر مجموع صادرات هشت ماه فولاد و محصولات پایین دستی ایران به شش میلیون و 740هزار تن رسید. ارزش این میزان صادرات 3.7 میلیارد دلار است.

طبق پیش بینی های انجام شده روند صادرات محصولات این گروه توسط شرکت های بزرگ در ماه های پیش رو نیز افزایشی خواهد بود.

ایران در "نسبت صادرات به تولید"، بالاتر از بزرگان جهانی فولاد ایستاد

ایران در طی ماه سپتامبر، توانست در "نسبت تولید به صادرات فولاد" جایگاهی بالاتر از بزرگان جهانی فولاد کسب کند. کشورمان طی ماه سپتامبر سال جاری میلادی، 40درصد تولیدات این بخش را روانه بازارهای صادراتی کرد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، ایران در مدت مورد بررسی 1.1 میلیون تن فولاد به بازارهای هدف صادر کرد به طوری که نسبت تولید به صادرات به عدد 40درصد رسید. تولید فولاد ایران در ماه سپتامبر به بیش از 2.7 میلیون تن رسیده بود.

عملکرد "صادرات به تولید" بزرگان فولاد

چین که مقام نخست تولید جهانی فولاد را در اختیار دارد، در ماه سپتامبر حدود 6.2 میلیون تن فولاد صادر کرده است که نسبت به تولید(86.9 میلیون تن) معادل هفت درصد است.

هند به عنوان دومین تولیدکننده فولاد دنیا، در ماه سپتامبر امسال، حدود 0.8 میلیون تن فولاد صادر کرده است که نسبت به تولید(9.9 میلیون تن) معادل هشت درصد تولید این کشور است.

ژاپن به عنوان سومین تولیدکننده فولاد، در ماه یاد شده 2.4 میلیون تن فولاد صادر و 7.2 میلیون تن فولاد تولید داشته است. این عملکرد معادل 33 درصد تولید است.

تولید فولاد ایران سالانه به مرز 28 میلیون تن رسیده که این امر سبب شده، رتبه دهم تولید فولاد در جهان، در اختیار کشور مان قرار گیرد. لازم به یادآوری است که ایران در افق 1401، برنامه دستیابی به ظرفیت تولید 55 میلیون تنی فولاد را هدفگذاری کرده است.