30 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

ایجاد فرآیند اختصاصی برای صدور مجوزهای حوزه مدیریت شهری در بازار سرمایه

تفاهم‌نامه‌ای بین مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک شهر در اولین همایش نهضت تامین مالی شهر امضا شد.

به گزارش جهان معدن و   به نقل از ستاد خبری نمایشگاه و همایش نهضت تامین مالی شهر ؛ در اولین همایش نهضت تامین مالی شهر با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، علیرضا زاکانی شهردار تهران، لطف الله فروزنده رئیس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران، سید محمد مهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر و… تفاهم‌نامه همکاری مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران، سازمان بورس و بانک شهر امضا شد.

متن  این تفاهم به شرح ذیل است؛

با اتکا به خداوند متعال به منظور بهره مندی متقابل از ظرفیتهای قانونی بازار سرمایه در جهت مشارکت شهروندان در توسعه و آبادانی کشور و در راستای هم افزایی و هماهنگی اثر بخش با محوریت تأمین مالی شهر و پروژه های شهری در طرح نهضت تامین مالی شهر با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه با حضور جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران و رییس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران جناب آقای دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ؛ و جناب آقای دکتر سید محمدمهدی احمدی مدیر عامل بانک شهر توافق گردید به منظور هماهنگی بیشتر و بهبود فرایند اجرایی تامین مالی شهر با تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان امضا کننده این تفاهم نامه ظرف مدت حداکثر سه ماه فرآیندها ساختار و کلیه امور مربوط به حمایت و پشتیبانی از پروژههای سرمایه پذیر شهری را ارائه نمایند. تبصره اولین جلسه فعالیت موضوعی کارگروه موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از امضاء این تفاهم نامه تشکیل می‌گردد.

ماده ۱ – اهداف و محورهای همکاری تفاهم نامه
تفاهم نامه حاضر در چارچوب اهداف و محورهای ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط توسط طرفهای تفاهم نامه لازم الاجرا است.

۱ – امکان سنجی فرایند تأمین مالی پروژههای شهری از طریق ابزارهای مالی
۲ متنوع سازی منابع تأمین مالی در دسترس شهرداریهای ایران و کاهش اتکا به روشهای تأمین مالی سنتی همکاری متقابل جهت توسعه بازار سرمایه و همچنین توسعه شهری با ایجاد زیست بوم مالی قوی و پویا؛ – همکاری مشترک علمی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای دانش مدیران شهرداریها نسبت به روش های نوین تأمین مالی
– اشتراک مساعی جهت جذب طیف متنوعی از سرمایه گذاران داخلی و بین المللی

٦ – همکاری جهت ایجاد چارچوب مشترک برای تبادل اطلاعات موضوع تفاهم نامه فی مابین مجمع ، سازمان و بانک؛ ۷- امکان سنجی اقدامات مرتبط با توسعه و اجرای راهبردهای کاهش ریسک برای رسیدگی به چالشهای مرتبط با تأمین مالی پروژه های شهری
ارزیابی اجرای تفاهم نامه بر بهبود کیفیت زندگی شهری از جمله بهبود زیرساختها خدمات و رفاه کلی شهری؛ تبصره- در صورت ایجاد تعهد مالی نسبت به اجرای هر یک از محورهای فوق حسب مورد اطراف تفاهم نامه نسبت به انعقاد قرارداد مستقل با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط مبادرت می‌نمایند.

ماده ۲ – مدت تفاهم نامه
مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضای طرفهای تفاهم نامه به مدت پنج (۵) سال است که با توافق سه طرف در قالب تنظيم الحاقیه قابل تمدید است.

با اتکا به خداوند متعال به منظور بهره مندی متقابل از ظرفیتهای قانونی بازار سرمایه در جهت مشارکت شهروندان در توسعه و آبادانی کشور و در راستای هم افزایی و هماهنگی اثر بخش با محوریت تأمین مالی شهر و پروژه های شهری در طرح نهضت تامین مالی شهر با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه با حضور جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران و رییس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران جناب آقای دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ؛ و جناب آقای دکتر سید محمدمهدی احمدی مدیر عامل بانک شهر توافق گردید به منظور هماهنگی بیشتر و بهبود فرایند اجرایی تامین مالی شهر با تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان امضا کننده این تفاهم نامه ظرف مدت حداکثر سه ماه فرآیندها ساختار و کلیه امور مربوط به حمایت و پشتیبانی از پروژههای سرمایه پذیر شهری را ارائه نمایند. تبصره اولین جلسه فعالیت موضوعی کارگروه موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از امضاء این تفاهم نامه تشکیل می‌گردد.

ماده ۱ – اهداف و محورهای همکاری تفاهم نامه
تفاهم نامه حاضر در چارچوب اهداف و محورهای ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط توسط طرفهای تفاهم نامه لازم الاجرا است.
۱ – امکان سنجی فرایند تأمین مالی پروژههای شهری از طریق ابزارهای مالی؛
۲ متنوع سازی منابع تأمین مالی در دسترس شهرداریهای ایران و کاهش اتکا به روشهای تأمین مالی سنتی
همکاری متقابل جهت توسعه بازار سرمایه و همچنین توسعه شهری با ایجاد زیست بوم مالی قوی و پویا؛ – همکاری مشترک علمی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای دانش مدیران شهرداریها نسبت به روش های نوین تأمین مالی
– اشتراک مساعی جهت جذب طیف متنوعی از سرمایه گذاران داخلی و بین المللی؛

٦ – همکاری جهت ایجاد چارچوب مشترک برای تبادل اطلاعات موضوع تفاهم نامه فی مابین مجمع ، سازمان و بانک؛ ۷- امکان سنجی اقدامات مرتبط با توسعه و اجرای راهبردهای کاهش ریسک برای رسیدگی به چالشهای مرتبط با تأمین مالی پروژه های شهری ارزیابی اجرای تفاهم نامه بر بهبود کیفیت زندگی شهری از جمله بهبود زیرساختها خدمات و رفاه کلی شهری؛ تبصره- در صورت ایجاد تعهد مالی نسبت به اجرای هر یک از محورهای فوق حسب مورد اطراف تفاهم نامه نسبت به انعقاد قرارداد مستقل با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط مبادرت می‌نمایند.
ماده ۲ – مدت تفاهم نامه
مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضای طرفهای تفاهم نامه به مدت پنج (۵) سال است که با توافق سه طرف در قالب تنظيم الحاقیه قابل تمدید است.

ماده – اقامتگاه طرفهای تفاهم نامه نشانی طرفهای تفاهم نامه به عنوان اقامتگاه قانونی آنها به شرح ذیل میباشد هرگونه مکاتبه به آدرس مذکور در این ماده دریافت شده تلقی می.گردد طرفهای تفاهم نامه مکلفند در صورت تغییر نشانی به صورت کتبی ۱۵ روز کاری پیش از جابه جایی یکدیگر را مطلع نمایند و مادام که تغییر نشانی خود را کتباً به طرف دیگر اعلام ننموده باشند، ارسال کلیه مكاتبات مراودات ،اداری نامه ها اخطاریه ها احضاریه ها اظهارنامهها و غیره به نشانیهای مندرج در تفاهمنامه حاضر صحیح بوده و دریافت شده تلقی میگردد و طرفهای تفاهم نامه نمیتوانند با استناد به عدم اطلاع متعذر گردند. مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به نشانی ،تهران میدان ونک خیابان محمد باقر خدامی، پلاک ۳۴ شماره تماس: ۰۲۱۹۶۰۱۵۳۸۰
سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی ،تهران میدان ،ونک ابتدای خیابان ،ملاصدرا، پلاک ۱۳ شماره تماس: ۰۲۱۱۸۸۶۷۹۶۴۰
بانک شهر به نشانی ،تهران میدان فردوسی خیابان سپهبد ،قرنی نبش ،خسرو پلاک ۱۴۵ شماره تماس: ۰۲۱۸۸۳۸۱۷۹۷

٤- نسخ تفاهم نامه
تفاهم نامه حاضر در سه نسخه به ارزش واحد تنظیم و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ به امضاء طرفهای تفاهم نامه رسیده و مبادله گردید.

 

 

پرداخت وام قرض الحسنه به اشخاص حقوقی(طرح نیکان ملل) تا ۷/۵ میلیارد ریال

موسسه اعتباری ملل در راستای حمایت از کسب و کار اشخاص حقوقی وام قرض الحسنه تا ۷/۵ میلیارد ریال پرداخت می‌نماید.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه پیرو دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اشخاص حقوقی (کسب و کارهای خرد و دانش بنیان) وام قرض الحسنه حداقل به مبلغ ۵۰ میلیون ریال و حداکثر به مبلغ ۷/۵ میلیارد ریال و بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه براساس میانگین موجودی حساب قرض الحسنه پس‌انداز پرداخت می‌نماید.
این گزارش می‌افزاید: مدت بازپرداخت تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش و خرید لوازم مصرفی اشخاص حقوقی حداکثر ۱۲ ماهه و تسهیلات جهت توسعه کسب و کار اشخاص حقوقی حداکثر ۶۰ ماهه می‌باشد.
متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه افتتاح حساب به شعب موسسه در سراسر کشور مراجعه نمایند.

اعلام آمادگی سرمایه گذاران روسی برای توسعه تبادلات گردشگری باقشم

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم از استقبال و علاقه سرمایه گذاران کشور روسیه برای توسعه تبادلات گردشگری بین جزیره جهانی قشم و کشور روسیه خبر داد.

به گزارش جهان معدن و به نقل ازخبرگزاری مهر، ابراهیم رستم گورانی اظهار داشت: سرمایه گذاران روسیه با هدف شناخت ظرفیت ها و زیرساخت های گردشگری جزیره در غرفه سازمان منطقه آزاد قشم حضور یافتند.

وی ادامه داد: پس از انجام مذاکرات اولیه مقرر شد، سرمایه گذاران روسی به منظور بازدید از زیرساخت ها و جاذبه های به قشم سفر کنند.

گورانی تصریح کرد: ما آمادگی داریم تا در قالب فم تور پذیرای گردشگران روس باشیم و مذاکرات اولیه برای همکاری های دوجانبه در خصوص اعزام و پذیرش گردشگر بین قشم و روسیه انجام شد.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت: حوزه های گردشگری دریایی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبیعی از جمله مهمترین بخش های مورد علاقه روس ها برای توسعه گردشگری در قشم می باشد.

گورانی خاطر نشان کرد: شرایط حمل و نقل و لجستیک، هزینه های سفر و زیرساخت های قشم از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در نشست با روس ها بود.

دهمین دوره رویداد بین المللی کیش اینوکس به میزبانی منطقه آزاد کیش و با حضور مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد، مدیران عامل مناطق آزاد، مدیران ارشد نظام بانکی، بورسی، اتاق بازرگانی، صاحب نظران اقتصادی کشور، سرمایه گذاران داخلی و خارجی از تاریخ دوشنبه 15 لغایت پنجشنبه 18 آبان در مرکز نمایشگاهی بین المللی منطقه آزاد کیش در حال برگزاری است.

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مشترک ایران و عربستان با محوریت منطقه ویژه پارسیان

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت: با توجه به نزدیکی منطقه ویژه پارسیان به کشورهای عربستان و قطر می توان منطقه ویژه مشترک با کشور عربستان با محوریت پارسیان ایجاد کرد.

به گزارش  بورس و بانک و به نقل  از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان؛ سید علی اصغر علامه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در بازدید دکتر عبدالملکی مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه کشور از غرفه منطقه ویژه پارسیان در نمایشگاه مشهد، ضمن عرض تسلیت بمناسبت فرارسیدن ایام محرم و تشکر از اقای عبدالملکی مشاور محترم رئیس جمهور برای فراهم کردن این نمایشگاه بیان داشت: منطقه ویژه پارسیان غربی ترین نقطه هرمزگان، همجوار با پایتخت انرژی ایران پارس جنوبی و در کنار سواحل نیلگون خلیج فارس قرار دارد.
وی افزود: منطقه ویژه پارسیان، یکی از بزرگترین مناطق ویژه کشور است که از سال ۱۳۸۶ ایجاد شد. اما متاسفانه به دلایل مختلف دچار رکورد شده است اما در دو سال اخیر با حمایت دولت از رکورد خارج شد و روزانه در حال توسعه و رساندن خود به جایگاه واقعی است.
دکتر علامه بیان داشت: بندر پارسیان این افتخار را دارد که ۱۰۰ درصد بدست جوانان ایرانی ساخته شده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با بیان اینکه در دو سال گذشته در سه حوزه فعالیت داشتیم، عنوان کرد: در حوزه زیر ساخت ۴۰ پروژه زیر ساختی و حوزه سرمایه گذاری ۲۰ قرارداد و تفاهم نامه به امضا رسید.

وی افزود: در حوزه ساخت بندر و صادرات و واردات در حالی که در مرحله ساخت پروژه بندر بودیم حدود دو میلیون تن مواد غیر نفتی از این منطقه صادر شده است.

علامه در بخش دوم سخنان با بیان اینکه همه ما می دانیم در حوزه تولید، سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در چهل سال گذشته شکست خورده ایم، عنوان داشت: در حوزه خلیج فارس رقبای ما داخل کشور نیستند بلکه خارج از کشور هستند مثلا کشور امارت زمین رایگان و تسهیلات در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد که جذب شوند و عمدتا از ایران سرمایه گذار جذب کرده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با بیان اینکه ۱۵۰ بسته سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان آماده ارائه است، عنوان کرد: بجای اینکه سرمایه گذار به سمت مان بیاید ما باید به سمت شان برویم و این را قبول کنیم که آنچه واقعا امروز در جنگ اقتصادی اتفاق میوفتد کار اصلی را سرمایه گذاران و تولیدکنندگان انجام می دهند.

وی افزود: ما در منطقه ویژه خود را در خدمت کسانی که اراده انجام تولید دارد قرار داده ایم و به سمت سرمایه گذاران می دویم و در هر شرایطی در کنار آن ها هستیم.

دکتر علامه با بیان اینکه باید با سرمایه گذاران مهربان باشیم گفت: اگر سرمایه گذاران متوجه شوند که دولت و مسئولان در کنار آنان و دغدغه رفع مشکل آنان دارند با تمام وجود با همه مشکلات به کار خود ادامه می دهند.
وی پیشنهاد داد: با توجه به اینکه تنها بندر تخصصی صنایع معدنی، فلزی و پتروشیمی کشور در این منطقه در حال احداث است و نزدیکترین فاصله دریایی با کشورهای عربستان قطر دارد، منطقه ویژه مشترک ایران و عربستان با محوریت پارسیان ایجاد شود.

عرضه ۶۵ هزار تن مواد پلیمری و شیمیایی در بورس کالا

تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی بورس کالای ایران روز سه شنبه ۶ تیر ماه میزبان عرضه ۶۵ هزار و ۵۰۵ تن مواد پلیمری و شیمیایی است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از کالاخبر ، تالار محصولات صنعتی و معدنی نیز عرضه ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن ورق گالوانیزه، ۴ هزار تن ورق سرد، ۳ هزار و ۷۵ تن مس مفتول، یک هزار تن ورق رنگی، ۳۰۰ تن مفتول آلومینیوم، ۲۸۰ تن شمش آلیاژ آلومینیوم، ۲۰۰ تن شمش بلوم و ۱۳۰ تن سیم و مفتول مسی را تجربه می کند.

تالار صادراتی عرضه ۱۰ هزار و ۵۹۰ تن قیر، ۸ هزار تن گوگرد گرانوله، یک هزار و ۲۶۰ تن عایق رطوبتی و ۳۶۴ تن اسید استیک را شاهد خواهد بود.

در تالار حراج باز ۱۳۱ هزار تن وکیوم باتوم عرضه می شود.

بازار فرعی نیز میزبان عرضه ۱۵۰ هزار و ۳۹ عدد ضایعات مونتاژی خودرو، ۳ هزار عدد بشکه خالی، یک هزار و ۱۰۸ مترمکعب MDF خام، ۲۰۰ عدد ضایعات صندوق چوبی، ۳ هزار و ۷۷۵ تن شمش بلوم، ۲۱۰ تن ضایعات چوبی، ۱۵۸ تن لوله مسی، ۱۲۲ تن تسمه و نوار مسی، ۱۱۰ تن بیلت برنجی، ۴۶ تن تسمه و نوار برنجی، ۴۰ تن اسلب برنجی، ۲۴ تن ورق برنجی، ۱۸ تن ضایعات پلاستیکی و ۲ تن ضایعات شیشه است.

در تالارهای مختلف بورس کالا درمجموع ۲۴۵ هزار و ۹ تن انواع کالا عرضه می شود.

استقبال بهاری از صندوق های سرمایه گذاری کالایی

بررسی بازارهای مالی و مشتقه بورس کالای ایران در بهار ۱۴۰۲ از افزایش قابل توجه دادوستدها به خصوص در حوزه صندوق های کالایی حکایت دارد. بازار مالی بورس کالا شامل سه بازار گواهی سپرده کالایی، صندو های کالایی و اوراق سلف موازی استاندارد در بهار امسال در مقایسه با سال گذشته با افزایش ۲۱۹ درصدی در حجم و ۲۲۵ درصدی در ارزش معاملات همراه بود.

رشد چشمگیر حجم و ارزش بازار مالی بورس کالا

به گزارش جهان معدن و به نقل از کالاخبر ، در سه ماهه اول امسال در بازار ابزارهای مالی بورس کالا ۴ میلیارد و ۷۵۹ میلیون قرارداد به ارزش ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان منعقد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش ۲۱۹ درصدی در حجم و ۲۲۵ درصدی در ارزش همراه بود.

در این بازار علاوه بر انعقاد ۱۶۹.۵ هزار گواهی سپرده کالایی به ارزش ۷.۵ هزار میلیارد تومان، شاهد دادوستد ۷.۹ میلیون اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش ۲.۴ هزار میلیارد تومان و معامله ۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون واحد صندوق سرمایه گذاری به ارزش ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان بودیم.

معاملات گواهی سپرده کالایی در مدت یادشده با افزایش ۳۵ درصدی در ارزش همراه بود و رشد حجم و ارزش قراردادهای صندوق سرمایه‌گذاری چشمگیر بوده و به ترتیب با افزایش ۲۶۸.۵ درصد در حجم و ۲۲۵ در ارزش معاملات همراه شد.

در حوزه صندوق ها از این تعداد، ۴ میلیارد و ۱۱۶ میلیون واحد به ارزش ۱۸.۷ هزار میلیارد تومان متعلق به ۱۱ صندوق طلا و ۴۶۵ میلیون واحد به ارزش ۸۱۷ میلیارد تومان مربوط به صندوق زعفران بود.

استقبال بهاری از صندوق های سرمایه گذاری کالایی

رشد ۹۸ درصدی ارزش معاملات بازار مشتقه

در سه ماهه نخست امسال در بازار مشتقه نیز ۵۳۸ هزار قرارداد به ارزش ۷ هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان دادوستد شد که از لحاظ ارزش معاملات با افزایش ۹۸ درصدی روبه‌رو بود.

به این ترتیب در بازار مشتقه ۵۳۲ هزار قرارداد آتی به ارزش ۷.۲ هزار میلیارد تومان معامله شد که با افزایش ۱۰۳ درصدی در ارزش همراه بود.

همچنین در این بازار بیش از ۶ هزار قرارداد اختیار معامله (آپشن) به ارزش ۴.۶ میلیارد تومان منعقد شد. از این میزان، ۲ هزار و ۱۱۶ قرارداد به ارزش ۲.۱ میلیارد تومان از نوع قرارداد اختیار معامله و ۴ هزار و ۲۳ قرارداد به ارزش ۲.۵ میلیارد تومان از نوع قرارداد اختیار آتی (اختیار معامله مبتنی بر کالا) بود.

کالاهایی که در بورس‌های مختلف جهان عرضه می‌شود

در بورس‌های کالایی جهان کالا و محصول‌هایی بنا به مقتضیات اقتصاد هر کشور عرضه می‌شوند که شاید برای ما اندکی تعجب برانگیز باشد. در این گزارش می‌خواهیم به این عرضه‌های متفاوت کالایی در جهان اشاره مختصری داشته باشیم.

به گزارش جهان معدن و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، بورس کالای چین (دالیان) یکی از بزرگترین بورس‌های کالای جهان برای معاملات محصول‌های کشاورزی است. دالیان در نوامبر ۲۰۱۳ به معنی واقعی کلمه معامله تخم‌ مرغ را آغاز کرد. گزارش وب سایت روزنامه ایرلندی The journal می‌نویسد که عرضه تخم مرغ در بورس کالا چین معنای عمیقی برای صنعت و بازار دارد.

دلیل عرضه تخم مرغ در «معاملات آتی» پرجمعیت بودن این کشور و تأمین غذا برای چینی‌ها است؛ البته چین اولین کشوری نیست که تخم مرغ را در بورس کالا عرضه می‌کند. پیشتر آمریکا تا سال ۱۹۸۲ و ژاپن تا سال ۲۰۱۰ این کار را انجام می‌دادند. نمودار زیر وضعیت عرضه معاملات آتی تخم مرغ از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد. معاملاتی که هر چند در لات‌های پنج تنی انجام می‌شوند؛ اما بیش از پیش نشان می‌دهد که کشورها بنا به شرایطی که دارند، بعضی کالاها را در بورس عرضه می‌کنند.

کالاهایی که در بورس‌های مختلف جهان عرضه می‌شود

معاملات تخم مرغ با قیمت و تاریخ تحویل کاملا مشخص صورت می‌گیرد و کشاورزان و شرکت‌های غذایی امیدوارند که این عرضه‌ها مسئله قیمت‌های لحظه‌ای را حل کند. یک تحلیلگر بازار سرمایه در آن زمان گفته بود که اگر عرضه تخم مرغ موفق باشد، می‌توانیم به عرضه محصول‌هایی مثل گراز زنده هم فکر کنیم.

اتفاقی که بعدها محقق شد و امروز می‌توان معاملات آتی گراز زنده را در وب سایت بورس کالای دالیان مشاهده کرد. حتی وبسایت بلومبرگ چندی پیش در گزارشی از کاهش قیمت گراز در چین و تأثیر آن بر کاهش تورم قیمتی مواد غذایی مخصوصا محصولات گوشت خوک خبر داد.

کالاهایی که در بورس‌های مختلف جهان عرضه می‌شود

در بازارهای سرمایه دنیا کالاهای عجیب و غریب دیگری هم معامله می‌شوند. این روزها اگر سری به وبسایت‌های دیده‌بان بازار سرمایه بزنیم، می‌توانیم نوسانات معامله آب پرتقال را ببینیم. برزیل در صدر فهرست کشورهای تولیدکننده پرتقال قرار دارد و پس از آن چین و سپس ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ قرار دارند. این سه کشور تاثیرگذارترین بازارها برای تعیین قیمت بین‌المللی آب پرتقال هستند.

حدود ۵۵ درصد پرتقال‌های ایالات متحده از فلوریدا می‌آید، جایی که محصول آن مستعد رویدادهای آب و هوایی شدید مانند طوفان یا سرمای غیرمنتظره است که می‌تواند محصول کل فصل را از بین ببرد؛ اما چرا آب پرتقال در بورس عرضه می‌شود؟ بر اساس مقاله‌ای که اینوستوپدیا منتشر کرده است، تمرکز بیشتر محصول در یک مکان واحد و احتمال رخدادهای شدید آب و هوایی و شرایط مشابه در برزیل منجر به عدم اطمینان بالا و در نتیجه نوسانات بالا در قیمت پرتقال شد. نبود ظرفیت‌های انبارکردن و فرآوری پرتقال قبل از سال ۱۹۵۰، آب پرتقال را به کالای مصرفی روزمره یا کالای فاسدشدنی محدود و محصور می‌کرد. در دهه ۱۹۵۰، صنعت آب پرتقال با توسعه آب پرتقال فشرده منجمد (FCOJ) متحول شد.

نمودار زیر اختیار معامله آب پرتقال، دارایی پایه یک قرارداد آتی، یکی از این قراردادهای آتی به ارزش ۱۵۰۰۰ پوند از آب پرتقال غلیظ جامد است. صاحب قرارداد در این صورت می‌تواند یکی از این چند اقدام را انجام دهد: معامله (فروش/خرید) قرارداد آتی، مبادله قرارداد با آب پرتقال فیزیکی یا انتقال قرارداد به قرارداد آتی مدت بعدی (در نمودار زیر قیمت آب پرتقال فشرده منجمد با دلار ثابت هم نوسانی بوده است)

کالاهایی که در بورس‌های مختلف جهان عرضه می‌شود

به گفته اینوستوپدیا معامله‌گران باید بدانند که چگونه تغییر در عادات مصرفی می‌تواند روی قیمت آب پرتقال تأثیر بگذارد. افزایش مصرف در کشور تولیدکننده پرتقال، عرضه صادراتی را کاهش می‌دهد. در چنین وضعیتی مردم می‌توانند قید آب پرتقال را بزنند و سراغ نوشیدنی‌های دیگری بروند. شبیه اتفاقی که در آمریکا افتاد و کاهش مصرف منجر به کاهش قیمت شد.

هر کشور و فرهنگی شرایط و ذائقه خاص خودش را دارد. به عنوان مثال غیر از آب پرتقال در بورس کالای ایالت متحده، گاو زنده هم معامله می‌شود. معاملات آتی گاو زنده در واقع خرید و فروش دام در بورس کالای شیکاگو است. قرارداد آتی دام زنده توافقی است که در نهایت گاو زنده کامل را با حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ پوند - معادل ۵۴۴ تا ۶۳۶ کیلوگرم – به خریدار تحویل می‌شود. بیشتر خریداران این معامله فرآوران محصولات گوشتی هستند. شبیه هر معامله آتی دیگری، معامله‌گر باید نگاهی به چارت معاملات بکند و پس از رصد قیمت فعلی تصمیم بگیرد که چند معامله بخرد. هر معامله آتی هم حدودا ۴۰ هزار پوند گاو است. یعنی حدود ۱۸ تن (در نمودار نوسانات قیمت دام زنده در بورس کالای شیکاگو طی ۵ سال اخیر محاسبه شده است).

کالاهایی که در بورس‌های مختلف جهان عرضه می‌شود

کریستف کملب برای دستیابی به ادویه غنی هند سرگردان بود که ناگهان آمریکا را کشف کرد. همین جمله نشان از خاص بودگی ادویه در هند دارد. هند ۷۵ نوع از ۱۰۹ انواع ادویه را تولید و صادر می‌کند. ادویه‌ها بخش قابل توجهی از بازار سرمایه هند را تشکیل می‌دهند. کشور هند حدود ۲.۸ میلیون تن ادویه تولید می‌کند که از این میزان ۸ تا ۱۰ درصد آن صادر می‌شود. بخش دیگری از بازار ادویه در هند در بورس کالاست. مستندات وب‌سایت بورس کالای هند، گویای این است که ادویه در بورس کالا عرضه می‌شود و مصرف‌کنندگان می‌توانند با قواعد و شرایط خاصی این محصول را خریداری کنند.

ایمیدرو تشکیل صندوق سرمایه گذاری کالا بر مبنای فولاد و مس را کلید زد

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: ایمیدرو به منظور جذب نقدینگی از سطح جامعه، هدایت منابع به سمت تولید و اشتغالزایی و امکان سرمایه گذاری عموم مردم در کالاهای پایه؛ تشکیل صندوق های سرمایه گذاری چند کالایی(ETC) را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، امیر خرمی شاد در آستانه "دهه تولید و تجارت"، با بیان خبر فوق، افزود: یکی از مهمترین نکات برای عمق بخشیدن به بازارهای مالی، امکان انجام معاملات ثانویه است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به محدودیت قانونی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در کالاها به جز طلا؛ تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بهترین الگو به منظور دستیابی به اهداف فوق است.

وی با بیان اینکه این صندوق، خود خریدار گواهی های سپرده کالایی از قبیل مس، فولاد، آلومینیوم و یا سایر فلزات و محصولات معدنی خواهد بود، گفت: در این زمینه دو شرکت فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران اقدام به طی مراحل قانونی برای تاسیس 2 صندوق سرمایه گذاری چندکالایی منبع پایه کرده اند.

خرمی شاد افزود: برنامه اولیه برای عرضه کالا در این صندوق ها معادل 30 هزار تن کاتد مس و 500 هزار تن فولاد با ارزش حدودی 600 میلیون دلار (بیش از 24 هزار میلیارد تومان ) پیش بینی شده است.